สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินให้กู้ยืมเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน
สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน
15000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ไม่เกิน 19% ต่อปี
ร้อยละ
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน 10000 บาท,สินเชื่อออมสิน 50000บาท 2566/2023

มาอีกรอบแล้วสินะกับสินเชื่อธนาคารออมสิน 2566/2023สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน ที่จะช่วยเสริมพลังฐากรากและช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งจะให้มีการสมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอพฯMyMo ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องมีบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารออมสิน หากจะใช้บริการแอพฯ จะต้องเข้าไปที่สาขาธนาคารออมสินเพื่อกรอกเอกสารลงเบียนแอพฯ 

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินที่ต้องลงเบียนออนไลน์ผ่าน MyMO

สินเชื่อออมสิน 50000 บาทสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน 

เป็นการสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ โดยจะให้วงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 50,000 บาท และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือนระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ทั้งหมด 30 งวด และปลอดการชำระหนี้ให้ 6 งวดแรก

สินเชื่อออมสิน 10000 บาทสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

เป็นสินเชื่อธนาคารออมสินสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีอาชีพอิสระ โดยจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10,000 บาท แบบไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10%ต่อเดือน โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระอยู่ที่ 2 ปีหรือ 18 งวดซึ่งจะมีระยะเวลาปลอดการชำรหนี้ให้ 6 เดือนแรก

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19  และมีที่อยู่แน่นอน มีอีเมลที่สามารถจะติดต่อได้เพื่อจะใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อผ่านช่องทางออนไลน์ และจะต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานธนาคารออมสินหรือไม่เป็นลูกจ้างที่รับรายได้จากหน่วยงานราชการ

  • สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  • จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระต่างๆ อย่างผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการแผนกต่างๆ โดยจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  • จะต้องที่เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพนักงานลูกจ้างประจำของหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่ต้องมีเงินเดือนประจำ และตอ้งมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี
  • สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสำหรับผผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน
  • จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยต่างๆหรือเจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไปหรือผู้ใช้แรงงาน
  • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา และต้องมีสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี

ระยะเวลาการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 24 ชั่วโมงโดยจะเน้นช่องทางออนไลน์ ผ่านแอพฯ MyMo และส่งเป็นข้อความ SMS เมื่อผ่านการพิจารณา ผู้สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ จะต้องทำการยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากการได้รับอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน และจะได้รับเงินกู้ ภายใน 24 ชั่วโมงเข้าบัญชีธนาคารออมสินผ่านแอพฯ MyMo