สินเชื่อประชารัฐกรุงไทย

สินเชื่อประชารัฐกรุงไทย ลงทะเบียนขอกู้เงินได้แล้ว
สินเชื่อประชารัฐกรุงไทย
สินเชื่อประชารัฐกรุงไทย
10000 บาท
เงินเดือน
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ร้อยละ
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้

สินเชื่อประชารัฐกรุงไทยกับสินเชื่อกรุงไทยประเภทต่างๆ 2565/2022

สินเชื่อประชารัฐกรุงไทย 2565/2022 เป็นสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรุงไทย ก็สามารถจะกู้ได้โดยลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย เพื่อนำเงินไปใช้ได้ตามต้องการเช่นใช้ซื้อของใช้จำเป็น ชำระหน้านอกระบบ หรือไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ หรือเริ่มต้นทำประกอบอาชีพอื่นๆ

เปรียบเทียบสินเชื่อประชารัฐกรุงไทย กับสินเชื่อกรุงไทยประเภทต่างๆ 2565/2022

สินเชื่อประชารัฐกรุงไทย กับสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อกรุงไทยให้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • สมัครได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ได้สูงสุดถึง 5 ปี
 • คิดอัตราดอกเบี้ย แบบ MRR +7%ต่อปี
 • คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อประชารัฐกรุงไทย กับสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus
 1. ผู้กู้สินเชื่อประชารัฐกรุงไทยจะต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
 2. มีสัญชาติไทย และต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 60 ปี
 3. จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 4. ผู้จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน

สินเชื่อประชารัฐกรุงไทย กับ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

 • ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • จะมีหรือไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทย ก็สามารถจะลงทะเบียนสมัครได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 84 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 20%ต่อปี
 • คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อประชารัฐกรุงไทย กับ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money
 1. รายได้ต่อเดือนที่สมัครได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 2. สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไปและดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 3. จะต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

สินเชื่อประชารัฐกรุงไทยกับสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ

 • เป็นสินเชื่อกรุงไทย สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ 
 • ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถจะกู้สินเชื่อกรุงไทยได้
 • จะให้วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อกรุงไทย MRR+0.75% 
 • จะให้วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยMRR-0.75% 
 • คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อประชารัฐกรุงไทยกับสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ
 1. จะต้องเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์กกรของรัฐและเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป
 2. กรณีที่เป็นพนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานของราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้างชัดเจน โดยมีสัญญาจ้างตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไปด้วยเช่นกัน

สินเชื่อประชารัฐกรุงไทยกับสินเชื่อกรุงไทยอื่นๆ

เป็นบัตรสำหรับใช้รับเงิน และจ่ายเงินกับร้านค้าประชารัฐ ซึ่งจะสามารถเติมเงินได้สูงสุดตั้งแต่ 100 – 30,000 บาท โดยจะสามารถรับเงินโอนจากสินเชื่อกรุงไทยต่างๆได้ และเช็คยอดเงิน เบิกถอน หรือ โอนได้ ที่ตู้ ATM กรุงไทยได้ทั่วประเทศ